نصب نرم افزار
×
امروز : پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
کد مقاله را وارد کنید !
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
تاریخ برگزاری کنفرانس
1402/07/15
کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، همايش ملي ، مهدوي، عبدالمحمد مهدوي ، دانشگاه، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت ، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی