تندیس کنفرانس
تندیس کنفرانس

تندیس کنفرانس

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس، امکان دریافت تندیس کنفرانس برای دارندگان مقالات پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی، با پرداخت تعرفه میسر شد. بر این اساس  پژوهشگران ارجمندی که دارای مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی می باشند، می توانند با مراجعه به صفحه کاربری خود، قسمت ثبت خدمات، خدمات ویژه؛ نسبت به انتخاب تندیس کنفرانس به تعداد مورد نظر اقدام و تعرفه مربوطه را پرداخت نمایند. 
امکان درخواست تندیس به تعداد نویسندگان هر مقاله فراهم می باشد.


پنج شنبه 09 شهریور 1402 (3 ماه قبل )
کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، همايش ملي ، مهدوي، عبدالمحمد مهدوي ، دانشگاه، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت ، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی