انتشار مقالات پذیرفته شده در نورمگز
انتشار مقالات پذیرفته شده در نورمگز

بر اساس هماهنگی های انجام شده، تمام مقالات پذیرفته شده در کنفرانس در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) منتشر می شوند.


شنبه 17 دی 1401 (1 سال قبل )
کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، همايش ملي ، مهدوي، عبدالمحمد مهدوي ، دانشگاه، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت ، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی