انتشار مقالات در SID
انتشار مقالات در SID

بر اساس هماهنگی های انجام شده، مقالات پذیرفته شده متقاضیان در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی SID  منتشر می شوند.


شنبه 17 دی 1401 (1 سال قبل )
کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، همايش ملي ، مهدوي، عبدالمحمد مهدوي ، دانشگاه، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت ، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی