گواهی نامه بین المللی Oxford  Cert Universal
گواهی نامه بین المللی Oxford  Cert Universal

امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford  Cert Universal به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام برای متقاضیان فراهم شد.


یک شنبه 23 مرداد 1401 (1 سال قبل )
کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، همايش ملي ، مهدوي، عبدالمحمد مهدوي ، دانشگاه، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت ، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی