دانشگاه جامع علمی کاربردی
دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس پیوست.


یکشنبه 18 دی 1401 (1 سال قبل )
کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، پژوهش هاي مديريت ، همايش ملي ، مهدوي، عبدالمحمد مهدوي ، دانشگاه، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت ، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی